Bakit Ganito ang Nangyayari sa Mundo

resources3.news.com.au
Kahirapan! Terorismo! Tsunami! Lindol! Bagyo! Rebelyon sa Middle East! Giyera! Problema sa Droga! Imoralidad! Tag-gutom! Patayan! Nakawan! Kawalan ng Trabaho! Korapsyon sa Gobyerno! Karahasan sa Loob Mismo ng Tahanan! Mga Pekeng Kristo! Mga Huwad na Tagapangaral ng Bibliya!

Alam mo bang ang mga pangyayaring ito ay ipinahayag ng Panginoong Jesukristo nang Siya ay namuhay dito sa lupa? Alam ng Panginoong Jesus na darating ang panahong ito sa mundo. At binigyan Niya tayo ng habilin para sa panahong ito.

Ayon sa Bibliya, (Mateo 24:3-8) "3 Noon, si Jesus ay nasa Bundok ng mga Olibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" 

4 Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman! 5 Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Cristo, at marami silang maililigaw. 6 Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagama't hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. 7 Maglalaban-laban ang mga bansa at gayundin ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. 8 Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaing nanganganak.”  Mateo 24:3-8 

Ang mga kaguluhang nangyayari ngayon sa mundo ay mga palatandaan ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesus at ng katapusan ng mundo. Ang Bibliya ay makapangyarihang aklat. Ang mga sinasabi rito ay totoong Salita ng Banal na Diyos! Paniwalaan man natin ito o hindi, ang mga pahayag sa Bibliya ay tiyak na magaganap! Ano ang dapat nating gawin?

Noong malapit nang dumating ang panahon ng paglilingkod ni Jesus sa lupa, nangaral si Juan Bautista. Ito ay makikita sa Mateo 3: 1 “Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na Tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. 2 Ganito ang kanyang sinasabi, "Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit!"

3 Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang: "'Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran!'"  

Malapit na ang muling pagparito ng Panginoong Jesus. Siya’y darating upang hatulan ang mundo at ang mga kasalanan ng tao!  Hahatulan muna ang mundo at ang mga kasalanan ng tao bago ang katapusan ng mundo. Maaring sabihin ng iba, “Hindi mangyayari ‘yan! Matagal nang sinasabi ‘yan pero di naman natutupad!”

Ang tanong, “Hindi mo ba nakikita ang mga nagsisigawang palatandaang sinabi ni Jesus? Ang lindol at tsunami sa Japan ay isa lamang sa maraming palatandaan. Paano kung bukas makalawa ay dumating na ang Panginoong Jesus? Anong hatol ang sasabihin Niya sa iyo?” O kung hindi pa naman dumating ang Panginoon, tiyak na darating din ang araw ng iyong paglisan sa mundo. Batid natin ang ating kaarawan ngunit di natin batid ang araw ng ating paglisan. Langit o impyerno lamang ang patutunguhan ng kaluluwa ng tao. Ang pagliligtas ay nasa Diyos. Ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay sa tao. Ngayon na ang araw ng iyong pagliligtas!

Ito lang ang gagawin mo, kapatid: Isuko ang buhay kay Jesus, taimtim na humingi ng tawad sa mga pagkakasala, anyayahan Siyang maghari sa iyong buhay at magsimulang mamuhay nang ayon sa Kanyang kabanalan at katuwiran. Pag-aralan ang Bibliya sapagkat ito ang Kanyang Salita. Sundin ito at ipamuhay.

Sinabi ni Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa (Diyos) Ama kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Ang kaligtasan ay tanging sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesukristo lamang. Amen.

Maaaring magsimba sa Life in the Word Christian Church, #3 Ninang Virginia St., BF Homes Ph 1, Novaliches, Caloocan City upang lubos mong maunawaan ang kasalukuyang panahon at ang paghahanda para sa darating na paghuhukom. Maaari mo ring sundan ang mga turo sa Facebook: LWCC Reborn Youth Community. God bless you! :)

-Pastora Delia Dalby 

Share |

0 comments (leave a comment):

Post a Comment

 
Powered by Blogger, comments by Disqus